top of page

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
 

Podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len: „GDPR“) Prevádzkovateľom osobných údajov je občianske združenie Snílky, o.z., Belá-Dulice 31, 038 11 Belá- Dulice (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


Prevádzkovateľ osobných údajov:

Snílky, o.z.

Belá-Dulice 31
038 11 Belá- Dulice
IČO: 52910164
Email: ozsnilky@gmail.com
 

Vzhľadom na povahu a rozsah činností prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu podľa čl. 38 GDPR.
 

Účel spracovania vašich osobných údajov a jeho právny základ.
 

Na základe platných zákonov a predpisov spracúvame osobné údaje našich členov, sympatizantov občianskeho združenia a dodávateľov na účel vedenia účtovníctva a účely uchovávania a archivácie.
 

Na základe zmluvného vzťahu a na účel jeho plnenia spracúvame osobné údaje členov nášho združeni a peňažných darcov nášho združenia. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame údaje uchádzačov, ktorí prejavia záujem o prácu v našom združení.


Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov. /Organizovanie konferencií, seminárov a iných spoločenských a kultúrnych podujatí, poskytnutie informácií o prednášajúcom, vyhotovenie prezenčnej listiny účastníkov, vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov z podujatí za účelom prezentovania činnosti prevádzkovateľa verejnosti, poskytnutie údajov sponzorovi projektu, ktorého sa dotknutá činnosť týka/


Bezplatné novinky zasielame e-mailom len s Vaším dobrovoľným súhlasom. Takisto fotografie na našich webových stránkach zverejňujeme len s dobrovoľným súhlasom dotknutých osôb. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať poslaním požiadavky na e-mail: ozsnilky@gmail.com

Webová stránka mamamaka.sk využíva cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie.

Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti, ale aj na marketingové účely.  Ukladaniu týchto súborov do zariadenia dotknutej osoby je možné kedykoľvek zabrániť nastavením webového prehliadača. Upozorňujeme však na to, že pri zabránení spracúvania pomocou cookies je možné, že využívanie funkcií našej internetovej stránky v plnom rozsahu môže byť obmedzené, prípadne nefunkčné.  Nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách považované za súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?
 

Vaše osobné údaje poskytneme napr. účtovníčke len pre účely spracovania a archivácie účtovníctva. Tretím osobám poskytneme vaše osobné údaje len s vašim predošlým písomným súhlasom.


Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby. Ide o dobu trvania členstva v občianskom združení, zákonmi stanovené doby na archiváciu osobných údajov, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.


Osobné údaje získané na základe súhlasu (na odber noviniek alebo zverejnenie fotky), sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.


Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.


Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na

  spracúvanie,

 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.


  Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 • na splnenie zákonnej povinnosti,

 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického

  výskumu či na štatistické účely,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:


  Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,

 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,

 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
   

  Právo na prenos osobných údajov:


  Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).


  Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

  Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: ozsnilky@gmail.com. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

bottom of page